Investor relations.

Finansiering.

Borgos bolåneverksamhet finansieras genom en kombination av säkerställda obligationer, inlåning från allmänheten och eget kapital från externa finansiärer.

Obligationer.

Borgo kommer emittera säkerställda obligationer, vilka på sikt kommer utgöra en betydande del av bolagets finansiering. Investerare är primärt finansiella institut. Borgo kommer även emittera icke-säkerställd skuld, men i mindre omfattning.

Inlåning.

Vid sidan om säkerställda obligationer kommer inlåning från allmänheten samt företag, genom sparkonton, utgöra den största finansieringskällan för Borgos verksamhet. Sparkonton hos Borgo omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Eget kapital.

Borgos bolåneverksamhet finansieras även av eget riskbärande kapital från bolagets industriella investerare samt externa finansiella investerare.

Finansiella rapporter.

Nedan finns länkar till Borgos aktuella finansiella rapporter.

Kapitaltäckning och riskhantering.

Borgos målsättning är att ha ett välbalanserat risktagande som stöder affärsverksamheten. Bolagets riskhantering ska vara transparent och enkelt kunna följas av intressenter. I Borgos årsredovisning samt i rapporten “Information om kapitaltäckning och riskhantering” kommer det rapporteras hur risk identifieras, mäts och kontrolleras.

Upplåningsprogram.

Här offentliggörs information om Borgos säkerställda obligationer samt övriga korta och långa upplåningsprogram.

Kreditbetyg.

Här kommer kreditbetyget (rating) på Borgos upplåningsprogram offentliggöras. Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut med syfte att ge Borgos kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget.

Informationspolicy.

Borgos informationspolicy syftar till att säkerställa att all kommunikation är korrekt, tydlig och av hög kvalitet, samt lättillgänglig för bolagets intressenter.

Kontakta oss.

Investor relations arbetar med att ge våra intressenter snabb, korrekt och relevant finansiell information om Borgo. Kontakta oss gärna på ir@borgohypotek.se om du har några frågor eller synpunkter.